کابل جمع کن 

در جرثقیل سقفی برای جمع کردن های کابل های مورد استفاده قرار می گیرد

برای طراحی کابل جمع کن پارامترهای زیر بررسی می شود:

  1. طول مسیر
  2. ارتفاع نصب
  3. آمپر کابل
  4. نوع کابل
  5. کابل قدرت
  6. کابل فرمان
  7. سرعت و حرکت دستگاه
  8. ترکیب قدرت و فرمان

انواع کابل جمع کن از نظر کاربرد

کابل جمع کن عمودی

کابل جمع کن افقی