قرقره کابل بر جرثقیل سقفی:

قرقره حمل کابل  بر  وظیفه حمل کابل گرد و تخت را به وسیله سیم بکسل دارد. جنس این قرقره در دو نوع پلاستیکی و فلزی تولید می شوند . از قرقره حمل کابل  عمدتا برای خط برق  زیر  30متر استفاده میکنند.

 

قرقره کابل

قرقره کابل(گرد) بر پلاستیکی سهند

قرقره پلاستیکی کابل تخت

قرقره کابل(تخت) بر پلاستیکی سهند