ترمز جرثقیل سقفی

کلیه  حرکات جرثقیل سقفی  در زمان مورد تعیین  باید کنترل و سرعت آن به صفر برسد.

برای کنترل و نگهداشتن بالابر در حال حرکت نیاز به ترمز است . مکانیزم  ترمزها در جرثقیل ها به شکل های  گوناگون ساخته و می گردد.

انواع  مکانیزم ترمز:

مگنتی  دیسکی مغناطیسی:

لنت و فلکه مخروطی:

کفشکی:

 

ترمز مگنتی جرثقیل سقفی:

  ترمز های مگنتی از  اجزای زیر تشکیل شده شده است

مگنت ترمز جرثقیل سقفی

ترمز مگنتی جرثقیل سقفی

 

 

لنت فلکه مخروطی:

 

لنت ترمز بالابر سقفی

ترمز مخروطی   جرثقیل سقفی

 

ترمز کفشکی:

ترمز کفشکی بالابر های سقفی

ترمز کفشکی  بالابر سقفی