قرقره کابل جمع کن سامی samee  جهت انتقال  و جمع کردن  کابل بر روی سیم بکسل استفاده می شود .این قرقره در دو نوع پلاستیکی (سیم بکسل) و همچنین فلزی( سی ریل) استفاده می شود.

قرقره سامی

قرقره کابل جمع کن سامی