راهنمای انتخاب خط برق رسان جرثقیل سقفی

  • خط برق رسانی می بایست بر اساس آمپر مجاز مصرفی و محاسبه افت ولتاژ انتخاب گردد.
  • افت ولتاژ معمولا 2.5  درصد در نظر گرفته می شود.
  • برای محاسبه جریان  باید جمع کل آمپر های  استارت موتور وینچ و جریان نرمال بزرگترین موتور بعد ازآن را محاسبه و جمع کرد البته اگر موتور کوچکتر دوبل باشد باید مجموع جریان ها را جمع کرد.
  • برای بدست آوردن سطح مقطع باید تمام جریانهای دیگر مصرفی خط را نیز در نظر گرفت.
  • خط برق رسانی در دو نوع باز و بسته موجود می باشد .